Főoldal » Archív » Autópályán lőtt rá egy kistehergépkocsira

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ég indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki az M5-ös autó­pá­lyán, Gyál tér­sé­gé­ben menet köz­ben rálőtt egy előt­te hala­dó kistehergépkocsira.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy ápor­kai férfi 2019. már­ci­us 24-én a késő esti órák­ban az M5-ös autó­pá­lyán Gyál tér­sé­gé­ben a belső sáv­ban haladt a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Kecs­ke­mét felől Buda­pest irá­nyá­ba. Előt­te, vele egye­ző irány­ban egy kis­te­her­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett a bűn­ügy sértettje.

A gya­nú­sí­tott a sér­tett mögé ért, több alka­lom­mal is fel­vil­lan­tot­ta a ref­lek­tort azért, hogy ezzel a sér­tet­tet minél előbb a külső for­gal­mi sávba tör­té­nő átté­rés­re bírja. Miu­tán sza­bad­dá vált a külső for­gal­mi sáv, a sér­tett kihú­zó­dott a jobb olda­li sávba. A gya­nú­sí­tott a jár­mű­vé­vel a sér­tett mellé ért, a sér­tett felé rán­tot­ta a kor­mányt, meg­előz­te a sér­tet­tet. A külső for­gal­mi sávba áttér­ve indo­ko­lat­la­nul lelas­sí­tot­ta járművét.

A gya­nú­sí­tott és a sér­tett közöt­ti köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus foly­ta­tó­dott, mely­nek során a gya­nú­sí­tott egy házi­lag össze­ál­lí­tott ún. toll­pisz­toly­ból egy­szer rálőtt a sér­tett jár­mű­jé­re. A löve­dék a kite­her­gép­ko­csi hátsó ajta­já­ba csapódott.

A Daba­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, majd a TEK mun­ka­tár­sa­i­val szem­lét tar­tot­tak a gya­nú­sí­tott ápor­kai házá­ban. A szem­le során lőfegy­ver, lőszer és riasz­tó­pisz­toly került elő. A lövés­hez hasz­nált toll­pisz­toly lőfegy­ver­nek minő­sül, mely­nek tar­tá­sá­hoz a gya­nú­sí­tott­nak nem volt enge­dé­lye, épp­úgy, ahogy a lősze­rek tar­tá­sá­hoz sem.

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel, lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi szö­ké­sé­nek veszé­lye fenn­áll, mivel a bűn­hal­ma­zat­ban sze­rep­lő bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le magas. Tar­ta­ni kell attól is, hogy a férfi sza­ba­don hagy­va tár­gyi bizo­nyí­té­kok eltün­te­té­sé­vel veszé­lyez­tet­né a nyo­mo­zás sike­rét és újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Jelen­leg mind­ez kizá­ró­lag a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség ezért tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés elrendelésére.