Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Autós ámokfutást rendezett Kaposvár belvárosában – videóval, fotókkal, térképpel- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű – továb­bá köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tés miatt két éven belül négy­szer fele­lős­ség­re vont - 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy kapos­vá­ri for­gal­mas útke­resz­te­ző­dés­ben elkö­ve­tett köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­se után a jár­őrök jel­zé­sé­re nem állt meg, hanem hossza­san mene­kült elő­lük autó­já­val, miköz­ben szá­mos veszély­hely­ze­tet idé­zett elő.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott – aki­vel szem­ben leg­utol­já­ra kábí­tó­szer­rel vissza­élés miatt 3 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést álla­pí­tot­tak meg - érvé­nyes jogo­sít­vány nél­kül 2020 ápri­li­sá­ban Kapos­vá­ron, a Füre­di cso­mó­pont­ban nem a meg­fe­le­lő sávot hasz­nál­ta kanya­ro­dás­ra. A sza­bály­ta­lan­sá­got ész­lel­ték a közel­ben tar­tóz­ko­dó kapos­vá­ri jár­őrök és meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­se­ket hasz­nál­va intéz­ked­ni akar­tak a fér­fi­val szemben.

A vád­lott meg­ál­lás helyett azon­ban gyor­sí­tott és a Ber­zse­nyi utca felé mene­kül­ni kez­dett. A férfi mene­kü­lé­se során elő­ször a több sávos út mel­let­ti kerék­pár­út­ra haj­tott fel, majd a kerék­pá­ro­so­kat – mini­má­lis távol­ság­ra - elke­rül­ve foly­tat­ta útját vissza a főút­ra. Az úton a vád­lott­nak sike­rült a piros jel­zés­nél vára­ko­zó autó­sok elé kerül­nie, ezért 90-100 km/óra sebes­ség­gel haladt tovább.

A férfi a Ber­zse­nyi utcá­ból a Kont­rássy utcán keresz­tül a bel­vá­ros szűk és for­gal­mas utcái felé vette az irányt, ahol a követ­ke­ző veszély­hely­ze­tet azzal okoz­ta, hogy a Beth­len téri kör­for­ga­lom­ba bal­ról haj­tott be, ami­vel több jár­mű­vet hir­te­len meg­ál­lás­ra, illet­ve kité­rés­re kényszerített.

Ezt köve­tő­en a vád­lott a Hon­véd utcai lám­pás keresz­te­ző­dés­ben volt sza­bály­ta­lan, ami­kor záró­vo­na­lat átlép­ve elő­zött, majd a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt túl­lép­ve szla­lo­mo­zott több sáv között Dom­bó­vár irá­nyá­ba. Az erős for­ga­lom­ban a jár­őrök ugyan szem elől tévesz­tet­ték a fér­fit, ezért uta­sá­val együtt kocsi­ját egy kert­vá­ro­si részen hátra hagy­va gya­log mene­kült tovább, de „győ­zel­me” rövid ideig tar­tott, mivel még aznap este a kapos­vá­ri rend­őrök előállították.

A vád­lott  őri­zet­be véte­le után letar­tóz­ta­tás­ba, majd bűn­ügyi fel­ügye­let alá került. A férfi azon­ban nem soká­ig tanú­sí­tott tör­vény­tisz­te­lő maga­tar­tást, pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt ismét letar­tóz­tat­ták 2020 októberében.

A vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Kap­cso­ló­dó közlemények:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-az-amokfuto

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-penzhamisitok

A fotók a rend­őr­sé­gi hely­szí­ne­lé­sen készültek: