Főoldal » Hírek » Autós csalók ellen emelt vádat az ügyészség - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt nyolc férfi ellen, akik autó­kat vásá­rol­tak, majd álta­luk elő­idé­zett hibák­ra hivat­koz­va nagy össze­gű vissza­té­rí­té­se­ket kér­tek vételárból.

A vád­irat sze­rint a nyolc elkö­ve­tő egyi­ke volt az értel­mi szer­ző­je és irá­nyí­tó­ja a csa­lás­so­ro­zat­nak. A többi sze­mély az egyes cse­lek­mé­nyek­hez csatlakozott.

A mód­sze­rük az volt, hogy az ország­ban több helyen is vevő­ként jelent­kez­tek eladó gép­ko­csik­ra. A jármű pró­bá­ja során - amíg a töb­bi­ek elte­rel­ték az eladó figyel­mét - az egyi­kük fáradt ola­jat jut­ta­tott az autó hűtő­víz kiegyen­lí­tő tar­tá­lyá­ba. Az olaj miatt a motor hiba­je­len­sé­get pro­du­kált, így jócs­kán alkud­tak a vételárából.

Ezt tovább­fej­leszt­ve arra is volt példa, hogy miu­tán a leal­ku­dott árú autót meg­vet­ték, pár órán belül fel­hív­ták ismét az eladót. Közöl­ték vele, hogy az autó útköz­ben meg­állt, ahhoz jár­mű­szál­lí­tót kel­lett hívni, ami­nek költ­sé­gei van­nak. Több eset­ben sike­rült továb­bi pénz­össze­ge­ket vissza­ven­ni­ük erre hivat­ko­zás­sal az eladóktól.

A csa­lás értel­mi szer­ző­je bűn­tár­sai, később pedig egy való­já­ban nem műkö­dő cég nevé­re vásá­rol­ta az autó­kat azért, hogy a ható­sá­gok látó­kö­ré­be ne kerüljön.

Az elkö­ve­tői kör által egy-egy üzle­ten rea­li­zált haszon ugyan füg­gött a jár­mű­vek érté­ké­től, de száz­ezer és több mint egy­mil­lió forint között mozgott.

2018 júni­u­sa és 2019 feb­ru­ár között tizen­hét sér­tett­nek közel hét­mil­lió forin­tos kárt okoztak.

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben több­rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat.