Főoldal » Hírek » Autós koccanásból alakult ki verekedés Debrecen belvárosában - rendőrségi fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki bal­ese­tet oko­zott, majd rátá­madt a vét­len gép­ko­csi­ve­ze­tő rokonára.

2021. decem­ber 1-jén, 18 óra­kor a vád­lott isme­rő­se­i­vel együtt autó­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben. Előt­te haladt a sér­tett fele­sé­ge által veze­tett sze­mély­au­tó. Egy útke­resz­te­ző­dés­ben kiala­kí­tott gya­lo­gos­át­ke­lő­hely előtt figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an a férfi neki­koc­cant az előt­te hala­dó autónak.

A sér­tett a vád­lott gép­jár­mű­ve mögött haladt, és miu­tán ész­lel­te a bal­ese­tet, kiszállt és oda­ment a fér­fi­hoz. Közöt­tük han­gos szó­vál­tás ala­kult ki, a férfi inge­rült hang­nem­ben beszélt a sér­tet­tel, és annak fele­sé­gé­vel, majd a hely­szín köze­lé­ben a sér­tet­tet nyi­tott tenyér­rel arcon ütöt­te. A sér­tett gya­lo­go­san el akar­ta hagy­ni a hely­színt, azon­ban az elkö­ve­tő követ­te, meg­pró­bál­ta újra meg­üt­ni, de a gép­ko­csi­ban vele utazó isme­rő­sei lefog­ták és meg­aka­dá­lyoz­ták abban, hogy újra rátámadjon.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és a könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonását.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az utcán tar­tóz­ko­dó, az azt ész­le­lő sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a beis­me­rő vád­lott ellen garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A könnyű testi sér­tés vét­sé­ge vonat­ko­zá­sá­ban a járá­si ügyész­ség a vád kép­vi­se­le­tét átvette.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A bal­eset­ről készült rend­őr­sé­gi fotó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/anyagi-karos-balesetbol-verekedes