Főoldal » Archív » Autószalonokba, otthonokba tört be a két férfi - Fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség tizen­négy bűn­cse­lek­ménnyel, lopá­sok­kal és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élé­sek­kel vádol két fér­fit, akik autó­sza­lo­nok, cégek, magán­sze­mé­lyek sérel­mé­re követ­tek el betö­ré­ses lopá­so­kat Győr­ben. A vád­lot­tak az eltu­laj­do­ní­tott autók rend­szá­ma­it lecse­rél­ték és azo­kat hasz­nál­ták, majd hát­ra­hagy­ták. A lopá­sok­kal össze­sen 16.371.428 forint érték­re tet­tek szert és 1.244.470 forint ron­gá­lá­si kárt okoztak.

Mind­két vád­lott volt már bün­tet­ve lopás miatt.

A ter­hel­tek 2018 augusz­tu­sa és 2019 ápri­li­sa között két autó­sza­lon­ba, egy telep­hely­re és két csa­lá­di házba is betör­tek. Az autó­sza­lo­nok­ból kész­pénz­zel, bank­kár­tyák­kal és okira­tok­kal teli szé­fe­ket, indí­tó­kul­cso­kat, és az egyik­ből egy autót hoz­tak el. A céges telep­hely­ről két autót, egy lemez­szek­rény­ből kész­pénzt és elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tot­tak el, majd az egyik jár­mű­vet – a rend­szám eltá­vo­lí­tá­sát köve­tő­en – meg­ron­gál­va az utcán hagy­ták. A csa­lá­di házak­ból az elkö­ve­tők külön­fé­le érté­ke­ket, köz­tük arany­órát hoz­tak el.

A két fér­fit köz­úti ellen­őr­zés során az egyik autó­sza­lon­ból ello­pott, átrend­szá­mo­zott, meg­ron­gált autó­val tar­tóz­tat­ták fel, mely­ben meg­ta­lál­ha­tó volt a másik autó­sza­lon­ból eltu­laj­do­ní­tott, meg­ron­gált széf, amit fel­nyit­ni nem sike­rült. A széf­ben több mint 4.500.000 forint és több mint 5.000 euró, bank­kár­tyák, ira­tok, és külön­fé­le érté­kek vol­tak össze­sen 6.258.966 forint értékben.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel – ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Mivel az egyik ter­helt külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, vele szem­ben tizen­nyolc év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.