Főoldal » Hírek » Autót kötött el, hogy benzint lopjon – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves bujá­ki férfi ellen, aki jogo­sít­vány és enge­dély nél­kül hasz­nál­ta barát­ja autó­ját arra, hogy két­szer is nagy mennyi­sé­gű üzem­anya­got lopjon.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. augusz­tus 27-én, éjsza­ka beült jó isme­rő­se nyi­tott, egyéb­ként rit­kán hasz­nált autó­já­ba. Az elkö­ve­tő egy fél­re­e­ső helyen lecse­rél­te a kocsi rend­szám­táb­lá­it, majd a füzes­abo­nyi ben­zin­kút­hoz autó­zott. Itt a gép­ko­csi üzem­anyag­tank­ját és a cso­mag­tar­tó­ban lévő 5 darab 20 lite­res műanyag kan­nát is tele­töl­töt­te ben­zin­nel, majd fize­tés nél­kül elhajtott.

Néhány nap múlva újra elkö­töt­te az autót. Ezút­tal egy másik pár rend­szám­táb­lát sze­relt fel rá és a 22. számú főút egyik ben­zin­kút­já­hoz ment. Ismét tele­tan­kol­ta az autót és a nála lévő 5 darab kan­nát is, ezt köve­tő­en innen is fize­tés nél­kül távozott.

A két ben­zin­kú­ton össze­sen 175.000 forint érté­kű üzem­anya­got lopott el.

A járá­si ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­vel, egye­di azo­no­sí­tó­jel­lel vissza­élés­sel és két rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg a fér­fit, vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, 103.791 forint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re és az oko­zott károk meg­fi­ze­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről rövi­den az ügyész­ség hon­lap­ján: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/