Főoldal » Az ügyészségről » 10 másodperc - 1 jogi ismeret: a felfüggesztett szabadságvesztés
Sok­szor hang­zik el a egy-egy íté­let kap­csán, ha a bün­te­tés fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, hogy "meg­úsz­ta egy ejnye-bejnyével".
 
A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­nél csak a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés áll elő­rébb a "lis­tán", ami közül a bíró és az ügyész választ­hat. Való­já­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­nek minő­sül, csak annak vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re a bíró fel­füg­gesz­ti.
 
Így komo­lyabb követ­kez­mé­nyei van­nak, mint a köz­ér­de­kű mun­ká­nak, vagy a pénz­bün­te­tés­nek: az elévü­lé­si idő, a bün­te­tett elő­élet alóli men­te­sü­lés, a bűn­ügyi nyil­ván­tar­tás­ban sze­rep­lés szem­pont­já­ból is szi­go­rúbb sza­bá­lyok vonat­koz­nak rá. Nem is szól­va arról, hogy a pró­ba­idő alatt az elítélt "nem sza­ba­dul", a feje felett lebeg a vég­re­haj­tás lehe­tő­sé­ge…
 
Mind­ezek miatt csak a súlyo­sabb bűn­cse­lek­mé­nyek ese­tén, vagy bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben alkal­maz­za az igaz­ság­szol­gál­ta­tás.