Főoldal » Hírek » Az állatokon állt bosszút a sikertelen lopás miatt - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a negy­ve­nes éve­i­ben járó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű Kapos­vár kör­nyé­ki fér­fit, aki a siker­te­len lopá­si cse­lek­ményt több állat meg­kín­zá­sá­val bosszul­ta meg.

A vád sze­rint az ittas vád­lott 2022 szep­tem­be­ré­ben a kerí­tést meg­ron­gál­va betört az állat­te­nyész­tés­sel fog­lal­ko­zó sér­tett ingat­la­ná­ra azért, hogy onnan ellop­jon egy ser­tést. A férfi magá­val vitt egy bozót­vá­gó kést, azon­ban ittas­sá­ga miatt a kisze­melt álla­tot leöl­ni nem, csak meg­se­be­sí­te­ni tudta. A vád­lott ettől annyi­ra indu­la­tos lett, hogy a macsé­tá­val válo­ga­tás nél­kül ütle­gel­ni kezd­te a disz­nó­kat, és a részeg őrjön­gé­se során két álla­tot olyan súlyo­san meg­se­be­sí­tett, hogy az egyik elpusz­tult, míg a másik sér­tés maran­dó egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ve­dett, ille­tő­leg két továb­bi álla­tot is megsebesített.

A fér­fit a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói két napon belül azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a férfi bűnös­sé­gét az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és ezért őt 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let ellen az ügyész­ség hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készül­tek, az egyi­ken a bűn­cse­lek­mény­ben nem sérült álla­tok lát­ha­tó­ak. a mási­kon az álla­tok elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló istálló.