Főoldal » Hírek » Az anyja élettársát akarta megölni - Fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki anyja élet­tár­sát akar­ta megölni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő egy érdi ingat­lan­ban édes­any­já­val és annak élet­tá­rá­sá­val lakott együtt.

2020 júni­us 24-én a férfi nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd fel­hív­ta a köz­pon­ti segély­hí­vót és közöl­te, hogy meg­öli a csa­lád­ját. Ezután magá­hoz vett egy majd­nem tizen­hat cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú vadász­tőrt, és azt előre sze­gez­ve meg­állt a lakás folyosóján.

Ekkor lépett ki a folyo­só­ra édes­any­já­nak élet­tár­sa. Az elkö­ve­tő közöl­te vele, hogy meg fogja ölni. A sér­tett ekkor rászólt, hogy hagy­ja abba a fenye­ge­tő­dzést, mert ezért meg fog­ják bün­tet­ni. Ezzel egy­ide­jű­leg meg­pró­bál­ta eltol­ni magá­tól a táma­dót, aki köz­ben csak annyit kér­de­zett, hogy „hova szúrjon”.

Az elkö­ve­tő és a sér­tett dula­kod­ni kez­dett, mely­nek során a sér­tett lefe­szí­tet­te az elkö­ve­tő tőrt tartó kezét így a vágó­esz­köz a táma­dó comb­ját sér­tet­te meg, aki erre azt elen­ged­te. A föld­re került tőrt a sér­tett rúgta arrébb.

Az elkö­ve­tő azon­ban ekkor átka­rol­ta a sér­tett nya­kát és addig szo­rí­tot­ta, amíg az elgyen­gül­ve a fölre rogyott. A táma­dó ekkor fogás vál­tott és tovább foj­to­gat­ta a már maga­te­he­tet­len sértettet.

A cse­lek­mény­nek csak az vetett véget, hogy az elkö­ve­tő édes­any­ja kilép­ve a kony­há­ból ész­lel­te a tör­tén­te­ket és a táma­dó keze­it lefej­tet­te a sér­tett nya­ká­ról, majd fiát kiza­var­ta a lakásból. 

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben. 

A hely­szí­nen készült rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/korhazbol-fogdaba