Főoldal » Hírek » Az anyja vette ki a garázda férfi kezéből a gázpisztolyt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő itta­san, a kocs­má­ban az élet­tár­sá­val és az any­já­val vitat­ko­zott, majd ököl­be szo­rí­tott kéz­zel az anyja felé indult, de élet­tár­sa vissza­tar­tot­ta, ezután egy gáz-riasztó fegy­ver­rel lövést adott le, ame­lyet az anyja vett el tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber ele­jén, dél­előtt, Ózdon, egy kocs­má­ban ittas álla­pot­ba került. Az élet­tár­sá­val vitat­ko­zott, majd a hely­szín­re érke­zett édes­any­já­val is szó­vál­tás­ba került, egyre indu­la­to­sabb lett, és ököl­be szo­rí­tott kéz­zel az anyja felé indult, azon­ban az élet­tár­sa vissza­tar­tot­ta. A vád­lott ekkor a ven­dég­lá­tó helyi­ség egyik abla­ká­hoz lépett, és jobb öklé­vel bele­üt­ve, kitör­te az üveget.

Az élet­tár­sa és az édes­any­ja meg­pró­bál­ták lefog­ni, mire a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy gáz­pisz­tolyt, ame­lyet a helyi­ség­ben olyan irány­ban tar­tott, ahol nem vol­tak embe­rek, ekkor az édes­any­ja a fegy­vert tartó jobb kezét a csuk­ló­nál meg­ra­gad­ta, de a férfi lövést adott le, ezután az anyja kivet­te a kezé­ből a pisztolyt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a gáz-riasztó fegy­ver és a lősze­rek elkobzásával.