Főoldal » Archív » Az apa figyelmetlensége miatt szenvedett égési sérüléseket a 8 hónapos kisgyermek

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a 32 éves fér­fi­val szemben.

A vád­lott az élet­tár­sá­val és a közös gyer­me­kük­kel egy csol­no­ki ház­ban lakott. A férfi 2017. októ­ber 9-én az elekt­ro­mos ser­pe­nyő­ben húst sütött. Az akkor 8 hóna­pos kis­lá­nya a szo­bá­ból kimá­szott hozzá a kony­há­ba, majd fel­ka­pasz­ko­dott az apja lábá­nál fogva, köz­ben pedig – mivel a férfi a tőle elvár­ha­tó figyel­met elmu­lasz­tot­ta – a veze­té­ké­nél fogva magá­ra rán­tot­ta a forró olaj­jal teli serpenyőt.

A sér­tett­nek a fején, hátán, kar­ján és a lábán I-II-III. fokú, a test­fel­szín 21%-ára kiter­je­dő, élet­ve­szé­lyes for­rá­zá­sos égési sérü­lé­sei keletkeztek.

Abban a kér­dés­ben, hogy súlyos egész­ség­rom­lás, vagy mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kialakul-e, a sérü­lés bekö­vet­kez­tét köve­tő egy év eltel­té­vel, a sér­tett sze­mé­lyes vizs­gá­la­tát köve­tő­en lehet majd állást foglalni.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog dönteni.