Főoldal » Hírek » Zokon vette, hogy apja megölelte a feleségét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi a szü­le­i­nél csa­lá­di ren­dez­vé­nyen vett részt, alko­holt fogyasz­tott, és ami­kor meg­lát­ta, hogy az apja meg­öle­li a fele­sé­gét, vitát kez­de­mé­nye­zett, majd nagy erő­vel a jobb láb­szá­rán meg­rúg­ta hitvesét.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber ele­jén, az éjsza­kai órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen tar­tóz­ko­dott szü­lei házá­ban fele­sé­gé­vel együtt, egy csa­lá­di rendezvényen.

Az össze­jö­ve­tel során ő is bősé­ge­sen fogyasz­tott alko­holt, ami­től ittas álla­pot­ba került. A tár­sal­gás és szó­ra­ko­zás köz­ben a férfi apja meg­ölel­te a menyét, ami viszont a vád­lott­nak nem tet­szett, de nem az apját vonta fele­lős­ség­re, hanem trá­gár sza­vak­kal szit­ko­zód­va, a fele­sé­gé­vel kez­dett vitat­koz­ni. Majd zokon vette, hogy vissza­szólt neki, ezért egy hir­te­len moz­du­lat­tal, nagy erő­vel a jobb láb­szá­rán meg­rúg­ta a fele­sé­gét. A sér­tett a föld­re esett és a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két láb­szár­csont­já­nak elmoz­du­lá­sá­val járó dara­bos töré­ses 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indítványozott.