Főoldal » Archív » Az árverési vevőt lopta meg az ingatlanból kiköltöző férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki egy olyan ingat­lan­ban lakott, amit árve­ré­sen elad­tak, azon­ban a férfi a kiköl­tö­zé­se során a sze­rel­vé­nye­ket lesze­rel­te és eltu­laj­do­ní­tot­ta.  

A sér­tett vég­re­haj­tá­si eljá­rás kere­té­ben 2018. ápri­lis ele­jén meg­vá­sá­rolt egy esz­ter­go­mi ingat­lant. A vád­lott­nak az ingat­lant a vég­re­haj­tó fel­hí­vá­sá­ra 2018. ápri­lis végé­ig kel­lett elhagy­ni, illet­ve abból kiköl­töz­ni. A vád­lott az ingat­lan­ból kiköl­tö­zött, azon­ban ennek során lesze­relt és jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott 11 darab radi­á­tort, ahhoz tar­to­zó sze­rel­vé­nye­ket, kon­nek­to­ro­kat, kap­cso­ló­kat, garázs­ka­put és csap­te­le­pet, össze­sen több, mint fél­mil­lió forint értékben.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint  köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.