Főoldal » Hírek » Az autó és az utánfutó is migránsokkal volt tele - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit a nyo­mo­zó ható­ság 22 ille­gá­lis határ­át­lé­pő szál­lí­tá­sa köz­ben fogott el.

A meg­ala­pozott gyanú sze­rint az után­fu­tó­val ellá­tott gép­ko­csit veze­tő gya­nú­sí­tot­tat szer­da kora dél­után, Kövegy tér­sé­gé­ben, az autó­pá­lya-fel­haj­tó köze­lé­ben von­ták ellen­őr­zés alá a rendőrség mun­ka­tár­sai. Az ellen­őr­zés során a jár­mű­ben 8, míg az után­fu­tó­ban 14, magát pakisz­tá­ni állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt talál­tak, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A kül­föl­di­ek a magyar állam­ha­tárt isme­ret­len személy segít­sé­gé­vel, ille­gá­li­san lépték át. Őket továb­bi „sétál­ta­tó” elkö­ve­tők kísér­ték arra a hely­re, ahol nem sok­kal elfo­gá­sa előtt a gya­nú­sí­tott fel­vet­te őket, hogymeg­bí­zó­já­tól várt fizet­ség fejé­ben – az oszt­rák határ felé szállítsa.

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­re figye­lemmel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyomozási bírája a mai napon ülé­sén fog dönteni.