Főoldal » Hírek » Az egyik barátját halálra verte, a másikat életveszélyesen bántalmazta a férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi néhány nap különb­ség­gel bru­tá­li­san meg­ver­te két ismerősét.

Az íté­let sze­rint az ittas férfi 2021. már­ci­us 12-én össze­ve­szett a szin­tén ittas barát­já­val. A vitá­nak az volt az oka, hogy a barát nem a kapun ment be, hanem a kerí­té­sen mászott be a férfi tata­bá­nyai tel­ké­re. A férfi ezért mér­ges lett, és egy fej­sze­nyél­lel, köze­pes erő­vel két­szer meg­ütöt­te a barát­ja fejét, majd a mell­ka­sát és a síp­csont­ját is. A bán­tal­ma­zott férfi kopo­nya­csont­tö­rést, agy­ál­lo­má­nyi vér­zést szen­ve­dett el, ame­lyek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek voltak.

A férfi 2021. már­ci­us 27-én egy másik barát­já­val ita­lo­zott a tata­bá­nyai tel­ken. Az ittas barát enge­dély nél­kül elvit­te a férfi autó­ját, majd azt rövid időn belül össze­tör­te. Vissza­ment a telek­re, elmond­ta a fér­fi­nak, hogy mi tör­tént az autó­já­val, aki ezen fel­há­bo­ro­dott. Több­ször ököl­lel meg­ütöt­te a barát­ja arcát, majd az előző bán­tal­ma­zás­nál is hasz­nált fej­sze­nyél­lel, köze­pes erő­vel mind­két láb­szá­rát. Az üté­sek­től a férfi hanyatt esett, feje a talaj­hoz csa­pó­dott. Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett­nél kopo­nya­űri vér­zés, trau­más agy­vi­ze­nyő ala­kult ki. Kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en néhány nap múlva meg­halt. Halá­lá­ban – a vád­lot­ti bán­tal­ma­zá­son túl­me­nő­en – sze­re­pet ját­szott koráb­bi bal­ese­te foly­tán kiala­kult agy­lá­gyu­lá­sa, illet­ve int­ra­vé­nás drog­fo­gyasz­tá­sa is.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2022. júni­us 29-én kihir­de­tett íté­le­té­ben a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A fér­fit elő­ké­szí­tő ülé­sen ítél­ték el, mert bűnös­sé­gét elis­mer­te, lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a férfi és védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés szükséges.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.