Főoldal » Archív » Az egyiptomi embercsempész letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak a meghosszabbítását. 

A gyanú sze­rint a férfi 2020. janu­ár 13-án 8 óra 50 per­cet meg­elő­ző idő­ben, Baja tér­sé­gé­ben, az álta­la veze­tett és tulaj­do­ná­ban lévő autó­ba  fel­vett négy fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló, Magyar­or­szá­gon jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó sze­mélyt azzal, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja. Az elkö­ve­tő a négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő férfi szál­lí­tá­sá­val segít­sé­get nyúj­tott ahhoz, hogy ezek a sze­mé­lyek Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­jék át.

A férfi által veze­tett gép­ko­csit 2020. janu­ár 13-án 08 óra 50 perc­kor az M1-es autó­pá­lya, Győr felé veze­tő olda­lá­nak, 93-as km-szelvényénél egy pihe­nő­he­lyen a rend­őr­jár­őrök intéz­ke­dés alá vonták.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vány­nak helyt adott és 2020. janu­ár 15. nap­ján ren­del­te el a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, vala­mint bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert annak tör­vé­nyes oka­i­ban vál­to­zás nem követ­ke­zett be.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő sze­mé­lyek elő­ál­lí­tá­sa során készí­tett fotók a követ­ke­ző olda­lon tekint­he­tők meg:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/negy-migrans-es-egy-embercsempesz.