Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Az elcsalt adót meg kell fizetni, akár egy évtizeddel később is- a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az úgy­ne­ve­zett ren­del­ke­zés a vagyon­el­kob­zás­ról egy­sze­rű­sí­tett felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás­ban a jog­erő­sen elítélt I. rendű ter­helt­tel szem­ben 418.845.702 Ft összeg­ben vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za.

A tör­vény­szék a másod­fo­kon jog­erős íté­le­té­ben az I. rendű ter­hel­tet a 2008. júni­us 16. és 2011. novem­ber 20. között elkö­ve­tett, az adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 7 év 6 hóna­pi bör­tön­bün­te­tés­re, 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 6 év gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ban betöl­tött veze­tői tiszt­ség­vi­se­lői fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra és 2.000.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

A több­vád­lot­tas alap­ügy­ben a másod­fo­kú eljá­rás jelen­tős elhú­zó­dá­sá­hoz veze­tett volna annak tisz­tá­zá­sa, hogy adó­igaz­ga­tá­si eljá­rás kere­té­ben a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal milyen igé­nye­ket érvé­nye­sí­tett az adó­csa­lás­sal érin­tett, rész­ben az I. rendű vád­lott tulaj­do­nát képe­ző, de köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve az I. rendű vád­lott által irá­nyí­tott, rész­ben tovább­ra is műkö­dő cégek­kel szem­ben.

Az elcsalt adót viszont meg kell fizet­ni. Bűn­cse­lek­mény révén senki nem gaz­da­god­hat. Attól, aki bűn­cse­lek­mény révén gaz­da­go­dott, az így szer­zett vagyont el kell vonni. A vagyon­el­vo­nás esz­kö­ze a vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dés. A vagyon­el­kob­zás célja a bűnös úton elért vagyon­gya­ra­po­dás elvo­ná­sa.

A vagyon­el­kob­zás­ról utó­la­go­san úgy­ne­ve­zett egy­sze­rű­sí­tett felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás­ban lehet és kell ren­del­kez­ni.

Vagyon­el­kob­zást kell pedig elren­del­ni arra a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből eredő vagyon­ra, ame­lyet az elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során vagy azzal össze­füg­gés­ben szer­zett. Ha más, így gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet gaz­da­go­dott ilyen vagyon­nal, a vagyon­el­kob­zást azzal, így a gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet­tel szem­ben kell elren­del­ni.

Az egy­sze­rű­sí­tett felül­vizs­gá­la­ti eljá­rás során meg­ál­la­pít­ha­tó­vá vált, hogy az I. rendű ter­helt­hez kész­pénz­ben vissza­ju­tott 538.111.177 Ft álta­lá­nos for­gal­mi adó bevé­tel­ből idő­köz­ben a fel­szá­mo­lás alá került gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok által 30.195.000 Ft és 89.070.475 Ft adó­hi­ány meg­fi­ze­tés­re került. Az ezek után vissza­ma­radt, senki által meg nem fize­tett 418.845.702 Ft álta­lá­nos for­gal­mi adó az, ami az állam adó­be­vé­te­lé­ből hiány­zik, s amely összeg­gel az I. rendű ter­helt gaz­da­go­dott.

A kiüre­sí­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok adó­ha­tó­sá­gi köte­le­zé­se nyil­ván­va­ló­an vég­re­hajt­ha­tat­lan, az adó­ha­tó­sá­gi igény kielé­gí­tést nem nyer­het. I. rendű ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban viszont nagy össze­gű forint-, deviza- és érték­pa­pír szám­lák let­tek zár alá véve, ame­lyek kamat­tal, hozam­mal meg­nö­ve­ke­dett össze­gé­ből a kiesett adó­be­vé­tel meg­té­rü­lé­se biz­to­sí­tott.

Ezért a másod­fo­kú ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­za a Győri Íté­lő­táb­lá­nak, mint másod­fo­kú bíró­ság­nak, hogy az I. rendű ter­helt­tel szem­ben 418.845.702 Ft összeg­ben vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.