Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Az eldurvult vita emberöléssel végződött- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy vita során meg­öl­tek egy embert.

 A két elkö­ve­tő egy alkal­mi isme­rő­se koráb­ban a sér­tett fér­fi­val közös lak­rész­ben lakott. Ez az isme­rős kérte meg az elkö­ve­tő­ket, hogy segít­se­nek neki ruhá­it elhoz­ni a sér­tet­tel közö­sen lakott ingat­lan­ból. Ami­kor viszont ott szó­vál­tás­ba keve­red­tek a sér­tet­tel és dol­ga­vé­ge­zet­le­nül ki kel­lett onnan jön­ni­ük, akkor már arra kérte meg őket, hogy segít­se­nek kiten­ni onnan a sér­tet­tet.

A két férfi ezután rövid idő múlva vissza­ment a lakás­ba, mind­ket­ten az ekkor már alvó sér­tett ágyá­ra ugrot­tak és fejét egyi­kük ököl­lel ütni kezd­te. A bán­tal­ma­zás­ra fel­ri­a­dó sér­tett véde­ke­zé­sül a másik elkö­ve­tőt meg­kar­mol­ta, aki erre fel­ka­pott a köze­lé­ből egy huszon­há­rom cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést és nyolc­szor meg­vág­ta illet­ve meg­szúr­ta a sér­tett fejét és fel­ső­tes­tét. Ezután az elkö­ve­tők elme­ne­kül­tek.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

Az ügy­ben a két fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te letar­tóz­ta­tá­su­kat eljá­rá­si jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa illet­ve a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se érde­ké­ben.