Főoldal » Archív » Az élettársának életveszélyes sérülést okozó férfi letartóztatásának indítványozása

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a sár­bo­gár­di fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2019. május 2-án egy fa rúd­dal ütle­gel­te élet­tár­sát, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A gya­nú­sí­tott a dél­utá­ni órák­ban a sér­tet­tel közös hasz­ná­lat­ban lévő ingat­lan­ban, sze­re­lem­fél­tés­ből eredő elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en, ittas álla­pot­ban élet­tár­sát a fején meg­ütöt­te, majd egy 1 méter hosszú hen­ger alakú fa nyél­lel nagy erő­vel ütle­gel­te, több ütést mérve a sér­tett olda­lá­ra, bor­dá­i­ra és hasá­ra. A sér­tett véde­ke­zés­ként keze­it fel­emel­te, azon­ban a férfi a bal felső kar­já­ra a rúd­dal továb­bi ütést mért. Az asszony az udvar­ra mene­kült, ahol a gya­nú­sí­tott a fejét kéz­zel tovább ütöt­te. A sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en autó­busszal Alap­ra uta­zott az isme­rő­se­i­hez, akik men­tőt hív­tak és érte­sí­tet­ték a rendőrséget.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, a lépe meg­re­pedt, azt műté­ti úton el kel­lett távo­lí­ta­ni, vala­mint az egyik bal olda­li bor­dá­ja eltörött.

Az őri­zet­ben lévő ter­helt cse­lek­mé­nyét bün­te­tő­el­já­rá­sok hatá­lya alatt állva, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső való­sí­tot­ta meg, vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés a ter­helt fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel nem végleges.