Főoldal » Archív » Az ellopott okosóra buktatta le a vádlottat

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy negy­ven­négy éves fér­fi­val szem­ben, aki 2019 novem­be­ré­ben az egyik orvos órá­ját tulaj­do­ní­tot­ta el a bala­ton­fü­re­di kórházból. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. novem­ber 10-én, dél­után, beteg­lá­to­ga­tó­ban járt a szív­kór­ház inten­zív osz­tá­lyán, ami­kor ész­re­vet­te az orvos­nak a beteg mel­let­ti pol­con felej­tett, mint­egy 100 000 forint érté­kű okosóráját.

A sér­tett már dél­után ész­re­vet­te, hogy hiány­zik az órája, ame­lyet koráb­ban az orvo­si ellá­tás köz­ben le kel­lett ven­nie, és mivel továb­bi keze­lés­re szo­ru­lók­hoz ment, azt a beteg mel­let­ti táro­ló­pol­con hagyta.

Az eltu­laj­do­ní­tott óra azon­ban GPS-jelek kibo­csá­tá­sá­val jelez­ni tudta a hol­lé­tét, így más­nap, ami­kor a sér­tett a vád­lott bala­ton­fü­re­di mun­ka­he­lye előtt haladt, tele­fon­ja érzé­kel­te az óra által kibo­csá­tott jele­ket.  Az orvos ezek után nyom­ban érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a kiér­ke­ző jár­őrök pedig a jele­ket követ­ték és rövi­de­sen meg­ta­lál­ták az órát a fér­fi­nél, majd azt a sér­tett­nek visszaadták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát és az elkö­ve­tő pró­bá­ra bocsá­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.