Főoldal » Az ügyészségről » Az első magyarországi fegyveres bankrablás története

A szá­zad­for­du­ló nyüzs­gő vilá­ga a bűn­cse­lek­mé­nyek kap­csán is vál­to­zást hozott – 1908-ban meg­tör­tént hazánk első fegy­ve­res bank­rab­lá­sa. 

A  rend­őr­ség gyor­san moz­dult, még aznap meg­let­tek az elkö­ve­tők. Az ese­mény hatá­sa nem maradt el, a kora­be­li sajtó érde­ke­sebb­nél érde­ke­sebb teó­ri­ák­kal töl­töt­te meg a lapo­kat, az eset­ről néma­film készült, és sokan úgy vél­ték, hogy a kor­ban nép­sze­rű bűn­ügyi pony­vák adták az ötle­tet az elkö­ve­tés­hez.

Fogad­ják sze­re­tet­tel a kora­be­li anya­gok­kal szí­ne­sí­tett kis­fil­mün­ket, ami­ben kide­rít­jük, mi tör­tént való­já­ban: kik vol­tak az elkö­ve­tők, és miként vál­tak a hazai bűn­ügyi tör­té­ne­lem részé­vé. 

A kis­film dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes tanul­má­nya alap­ján és rész­vé­te­lé­vel készült.