Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza az ügyész a külföldi kábítószer-kereskedő ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folya­mat­ban lévő másod­fo­kú eljá­rás­ban a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­za annak a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki a Balaton-parton kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A 23 éves hol­land állam­pol­gár 2019. augusz­tu­sá­ban egy 8 napon át tartó zenei- és sport­tá­bor­ban vett részt egy dél-balatoni tele­pü­lé­sen. A ren­dez­vény idő­tar­ta­ma alatt több sze­mély részé­re is kábítószer-tartalmú anya­go­kat érté­ke­sí­tett. A vád­lot­tal szem­ben a tábor utol­só nap­já­nak haj­na­lán rend­őrök intéz­ked­tek, amely­nek során külön­fé­le ható­anya­gú kábí­tó­sze­re­ket, vala­mint kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­la­tos esz­kö­zö­ket talál­tak nála. A lefog­lalt anya­gok kábí­tó­szer ható­anyag tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­sé­get meghaladta.

Az első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és Magyar­or­szág terü­le­té­ről 10 év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Ítélőtáblán.