Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélettel kiszabott büntetés súlyosítását indítványozta az ügyészség a költségvetési csalás miatt elítélt férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­nek meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit az első­fo­kú bíró­ság külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 2 év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítélt.

Az ügy­ben a Békés Megyei Főügyész­ség emelt vádat a fér­fi­val és továb­bi 23 tár­sá­val szem­ben. A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi két olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tulaj­do­no­sa és ügy­ve­ze­tő­je volt, ame­lyek egye­bek mel­lett futár­pos­tai szol­gál­ta­tást, illet­ve szó­ró­la­po­zást végez­tek. A férfi 2014 és 2018 között valót­lan tar­tal­mú szám­lák több gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re kiál­lí­tá­sá­val áfa adó­nem­ben vagyo­ni hát­rány oko­zá­sá­hoz nyúj­tott segít­sé­get. Emel­lett az ügy­ve­ze­té­se alatt álló cég által tény­le­ge­sen fog­lal­koz­ta­tott sze­mé­lyek alkal­ma­zá­sá­nak szám­lá­zá­si lán­co­kon keresz­tü­li eltit­ko­lá­sá­val a költ­ség­ve­tés­nek össze­sen több mint 140 mil­lió forin­tos vagyo­ni hát­rányt oko­zott áfa adó­nem­ben és a mun­kál­ta­tás­sal össze­füg­gő köz­ter­hek­ben.

A férfi a cse­lek­mé­nyét beis­mer­te, az oko­zott vagyo­ni hát­rány jelen­tős részét meg­té­rí­tet­te, ezért az ügyész­ség vele szem­ben 2 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a férfi fog­lal­ko­zás­tól és köz­ügyek­től eltil­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az első­fo­kú bíró­ság a beis­me­rő és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség által indít­vá­nyo­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki, de annak vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Emel­lett a vád­lot­tat pénz­bün­te­tés­re és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra is ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést súlyo­sí­tá­sért, a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek mel­lő­zé­se érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy csak a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés alkal­mas a bün­te­té­si célok eléré­sé­re, az iga­zo­dik meg­fe­le­lő­en a férfi ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez. Egy­ben indít­vá­nyoz­ta a férfi köz­ügyek­től eltil­tá­sát is.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.