Főoldal » Hírek » Az elvált férj, aki nem felejt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves férfi ellen garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt, aki 2021. júli­u­sá­ban Mező­ke­resz­te­sen a nyílt utcán bán­tal­maz­ta volt fele­sé­gét, meg­ölés­sel fenyegetve.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. júli­us hónap máso­dik felé­ben a reg­ge­li órák­ban Mező­ke­resz­te­sen ittas álla­pot­ban egy élel­mi­szer áru­ház előt­ti útsza­ka­szon meg­lát­ta a tőle 4 éve elvált fele­sé­gét, aki az autó­já­ban ült. Oda­ment, és a lehú­zott abla­kon keresz­tül várat­la­nul benyúl­va, egyik kezé­vel meg­ra­gad­ta a nő haját, azt elkezd­te húzni, rán­gat­ni, míg másik kezé­vel meg­szo­rí­tot­ta az áll­ka­pocs­csont­ját és azt közöl­te vele, hogy „ne talál­koz­za­nak egy­más­sal négy­szem­közt, mert meg­öli”, továb­bá a még házas­sá­guk során álta­la fel­té­te­le­zett sérel­me­it emle­get­te fel. A nő meg­pró­bált segít­sé­gért kia­bál­ni, de a férfi tenye­ré­vel befog­ta a szá­ját, mire a nő figye­lem­fel­kel­tés cél­já­ból folya­ma­to­san nyom­ta a gép­jár­mű jelzőkürtjét.

A férfi cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy töb­ben fel­fi­gyel­tek a hang­jel­zés­re, oda­men­tek az autó­hoz és rászóltak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben vér­öm­lennyel járó 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, mely­nek okán a vád­lot­tal szem­ben hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zé­sen fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indítványozott.