Főoldal » Archív » Az embercsempészéssel gyanúsított férfiak letartóztatásáról- A Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a rend­őr­jár­őrök 2020. júni­us 22-én Sima­ság köze­lé­ben, az M84-es főúton értek tet­ten, miköz­ben össze­sen tíz – szír állam­pol­gár­sá­gú és kurd – mig­ránst szállítottak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak az álta­luk veze­tett autók­ba, a gép­ko­csin­ként öt-öt mig­ránst, akik lét­rá­kon mász­tak át a szerb-magyar hatá­ron lévő kerí­té­sen, a déli határ köze­lé­ben vet­ték fel azért, hogy az érvé­nyes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, okmá­nyok nél­kü­li kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sák, és őket ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba juttassák.

A Sár­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság Ren­dé­sze­ti Osz­tá­lyá­nak jár­őrei a gya­nú­sí­tot­tak által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­kat Vas megyé­ben, Sima­ság köz­ség köze­lé­ben von­ták ellen­őr­zés alá 2020. júni­us 22-én haj­nal­ban. A gya­nú­sí­tot­ta­kat tet­ten érték, miköz­ben a mig­rán­so­kat szállították.

A járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. júni­us 24-én elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.