Főoldal » Archív » Az emberölés kísérletével gyanúsított Vas megyei férfi letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. novem­ber 5. nap­ján több­ször meg­szúr­ta fele­sé­gét egy Vas megyei községben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2018. novem­ber 5. nap­ján, a haj­na­li órák­ban sze­szes­italt fogyasz­tott, amit fele­sé­ge ész­lelt, és közöl­te a gya­nú­sí­tot­tal, hogy elköl­tö­zik ott­hon­ról. A gya­nú­sí­tott ekkor meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy nem megy el élve a ház­ból, magá­hoz vett egy kb. 18,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és több alka­lom­mal szív­tá­jé­kon, a törzs bal olda­lán, és csí­pő­tá­jé­kon meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Miu­tán az asszony mene­kül­ni pró­bált, a gya­nú­sí­tott hátba is döfte őt.

A sér­tett a lakás­ban alvó gyer­me­ké­nek kia­bált, hogy segít­sen, emi­att abba­hagy­ta a gya­nú­sí­tott a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát, és elme­ne­kült a helyszínről.

A gya­nú­sí­tot­tat a rend­őr­ség mint­egy nyolc óra kuta­tás után talál­ta meg. A férfi a hely­szín­től kb. 1 km-re egy bok­ros részen elrej­tőz­ve aludt.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a főügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta, mert állás­pont­ja sze­rint vele szem­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés célja eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel nem érhe­tő el, és a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos fel­té­te­le­in túl annak külö­nös és spe­ci­á­lis fel­té­te­lei is fennállnak.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a mai napon 1 hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.