Főoldal » Archív » Az engedélyezettnél ötször több halat fogtak a halászok Csobaj mellett a Holt Tiszán

Lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség két fia­tal fér­fi­val szem­ben.

A vád­lot­tak 2017. már­ci­us 7-én érvé­nyes halász­jeggyel érkez­tek a Tisza holt­ágá­hoz Cso­baj köze­lé­ben. Úgy ter­vez­ték, hogy a kifo­gott hala­kon egyen­lő arány­ban osz­toz­nak.

Az enge­dé­lyük alap­ján és a hatá­lyos sza­bá­lyok sze­rint egy nap leg­fel­jebb 10 kg halat lehe­tett volna fog­ni­uk, azon­ban a fér­fi­ak egy 4x4 méte­res háló­val a két nap alatt a meg­en­ge­dett mennyi­ség több­szö­rö­sét mint­egy 110 kg halat fogott ki.

Azért, hogy az eset­le­ges ellen­őr­zé­sen le ne buk­ja­nak a hala­kat a halász­hely­től messzebb rej­tet­ték el hal­tar­tók­ban és zsá­kok­ban. A hal­őrök való­ban ellen­őriz­ték őket és lát­szó­lag min­dent rend­ben talál­tak, mivel a fér­fi­ak­nál csak 19 kg keszeg volt. A NÉBIH hal­őrei ezután elrej­tőz­tek és tovább figyel­ték a vád­lot­ta­kat. Így derült ki, hogy hol rej­tet­ték el a nagy mennyi­sé­gű zsák­mányt. Ezután vissza­tér­tek a hely­szín­re és tet­ten érték a tol­va­jo­kat.

Meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy mint­egy 105 kg kesze­get fog­tak ki a halá­szok. Ezen túl talál­tak náluk fogas­sül­lőt és balint is, melyek­nek halá­sza­ta az adott idő­szak­ban tilos. Kifo­gá­suk ese­tén vissza kell őket enged­ni a vízbe.

A jogo­su­lat­lan halá­szat­tal mint­egy 65 ezer forint érté­kű halat tulaj­do­ní­tot­tak el. A halá­sza­ti esz­kö­zö­ket a rend­őr­ség lefog­lal­ta.

Az ügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tést és egyi­kük ese­té­ben a halá­sza­ti tevé­keny­ség­től hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra eltil­tást indít­vá­nyo­zott.