Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Az erdőben hagyta sorsára járásképtelen édesanyját a férfi – fotókkal – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Vár­me­gyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a kül­föl­di állam­pol­gár ter­helt­tel szem­ben, aki idős, beteg hoz­zá­tar­to­zó­ját kitet­te, majd ott hagy­ta a Somogy vár­me­gyei Pusz­ta­ko­vá­csi külterületén.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó, mun­ka­nél­kü­li vád­lott 2022 nya­rá­tól albér­le­tek­ben élt édes­any­já­val, meg­él­he­té­sü­ket a sér­tett nyug­dí­ja biz­to­sí­tot­ta. Az idős nő egész­sé­gi álla­po­ta 2022 augusz­tu­sá­tól jelen­tő­sen meg­rom­lott, csí­pő­mű­tét­jét köve­tő­en kor­lá­to­zot­tan, járó­ke­re­tet, vala­mint kere­kes­szé­ket hasz­nál­va, segít­ség­gel tudott csak köz­le­ked­ni. A férfi az albér­le­tek­ben való tar­tóz­ko­dá­suk során rend­sze­re­sen fogyasz­tott alko­holt, itta­san több­ször kia­bált a sér­tet­tel, továb­bá ese­ten­ként bántalmazta.

A vád­lott 2022 októ­be­ré­ben a máso­dik bér­le­mény­ből úgy távo­zott sze­mély­gép­ko­csi­já­ba tett sze­mé­lyes hol­mi­juk­kal a sér­tett tár­sa­sá­gá­ban, hogy azt elő­ze­te­sen nem közöl­te a főbér­lő­vel. A férfi az ellá­tás­ra szo­ru­ló sér­tet­tel több napon keresz­tül a kör­nyé­ket járta, a hideg idő elle­né­re mind­vé­gig a jár­mű­ben tar­tóz­kod­tak, abban is aludtak.

A ter­helt a napo­kig tartó autó­zást köve­tő­en, Pusz­ta­ko­vá­csi kül­te­rü­le­tén, egy elha­gya­tott erdős részen a jár­mű­ből legyen­gült édes­any­ját kirak­ta, ruhá­kat terí­tett rá, járó­ke­re­tét a sér­tett által el nem érhe­tő távol­ság­ra dobta, majd a magá­ról gon­dos­kod­ni nem tudó idős nőt a sor­sá­ra hagy­ta. A sér­tett kihű­lés követ­kez­té­ben hunyt el, tes­tét halá­la után, napok­kal később talál­ták meg.

A főügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A képe­ket a ter­helt és a sér­tett által hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi­ról, vala­mint a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­ről a nyo­mo­zó ható­ság készítette.