Főoldal » Archív » Az esztergomi Bazilika felrobbantásával fenyegetőzött egy tokodaltárói férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 64 éves fér­fi­vel szemben.

Az ittas elkö­ve­tő 2016. decem­ber 22. nap­ján, a dél­utá­ni órák­ban a mobil­te­le­fon­já­ról fel­hív­ta a 104-es szá­mot, majd az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat Tata­bá­nyai Köz­pont­já­val közöl­te, hogy Esz­ter­gom­ban, a Bazi­li­ká­nál rob­ban­ta­ni fog, majd letet­te a tele­font. A férfi beje­len­té­se alap­ján a rend­őr­ség átvizs­gál­ta a Bazi­li­ka épü­le­tét, de ott rob­ba­nó­anya­got nem találtak.

A beje­len­tő valót­lan állí­tá­sa alkal­mas volt a köz­nyu­ga­lom megzavarására.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.