Főoldal » Archív » Az idős asszony megölésével vádolt férfi letartóztatásának fenntartását indítványozta az ügyészség

A vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta az első fokon eljá­ró Szol­no­ki Tör­vény­szék annak a zagy­va­ré­ka­si elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség egy idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2018 nya­rán gyü­mölcs­vá­sár­lás ürü­gyén jutott be a nyolc­van­há­rom éves sér­tett ott­ho­ná­ba, ahol egy isme­ret­len okból kelet­ke­zett konf­lik­tus során a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nőt egy kés­sel több­ször a felső tes­tén meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett néhány perc alatt éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott elfo­gá­sá­ra ott­ho­ná­tól távol, Szi­get­szent­mik­ló­son került sor.

A tör­vény­szék­nek a letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott hatá­ro­za­ta sze­rint a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság ezen indo­ka­i­val egyet­ér­tett, ezért a vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a fel­leb­be­zés foly­tán másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.