Főoldal » Hírek » Az idős férfit zavarta a gyerekek hangoskodása, ezért megverte őket – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az indu­la­tos vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­irat sze­rint 2023. júni­us 16-án 12 óra 30 perc körü­li idő­ben a vád­lott azt ész­lel­te, hogy a tár­sas­ház mögöt­ti ját­szó­té­ren több gye­rek tar­tóz­ko­dik és folya­ma­to­san han­gos­kod­tak, és ez zavar­ta a házaspárt.

A vád­lott egy idő után elvesz­tet­te a türel­mét, kiment a laká­sá­nak erké­lyé­re és rászólt a gye­re­kek­re, akik azon­ban vissza­be­szél­tek neki. A fel­dü­hö­dött férfi rövid idő eltel­té­vel lement a ját­szó­tér­re, közte és a gye­re­kek között szó­vál­tás ala­kult ki. Majd a vád­lott oda­lé­pett az egyik kis­ko­rú sér­tett­hez és nyi­tott tenyér­rel nya­kon, illet­ve háton ütöt­te. A sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett a szin­tén kis­ko­rú test­vé­re, azon­ban a férfi oda­lé­pett hozzá, meg­szo­rí­tot­ta a nya­kát, majd nyi­tott tenyér­rel őt is nyak­tá­jé­kon ütöt­te, s vissza­ment a lakására.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben mind­két kis­ko­rú sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyebb sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, meg­bá­nó vád­lott ellen 2 rend­be­li véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.