Főoldal » Archív » Az igazság végül kiderül – jogerősen marasztaló döntés született az un. „Burka ügyben”

Az igaz­ság­szol­gál­ta­tás közel 20 év eltel­té­vel hozott jog­erős dön­tés­sel vég­le­ge­sen elítél­te az ember­ölés elkövetőit. 

Mint aho­gyan az ismert, az elkö­ve­tők a magá­nyo­san élő sér­tet­tet 1999. már­ci­u­sá­ban egy 3000 forint érté­kű tévé­an­ten­na meg­szer­zé­se cél­já­ból ököl­lel bán­tal­maz­ták és beton­vas­sal agyonverték.

A vád­lot­ta­kat első fokon - az akko­ri - Hajdú-Bihar Megyei Bíró­ság 15 év illet­ve 13 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, azon­ban őket a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la 2006-ban felmentette.

A fel­men­tő íté­le­tet köve­tő­en szá­mos saj­tó­or­gá­num, illet­ve bün­te­tő­jo­gász támad­ta és kri­ti­zál­ta az ügyész­sé­get azzal, hogy elfo­gult és rasszis­ta, az elkö­ve­tők­kel szem­ben kon­cep­ci­ós eljá­rás folyt, a vád­irat hiá­nyos és fel­té­te­le­zé­sen ala­pult. A nyi­lat­ko­za­tok indo­kolt­nak tar­tot­ták a sze­mé­lyes fele­lős­ség­re vonást, illet­ve vizs­gá­lat elren­de­lé­sét is.

Ezt köve­tő­en az apa és a fia a kár­ta­la­ní­tá­si per­ben kiemel­ke­dő mér­té­kű, 20 mil­lió, illet­ve 25 mil­lió forin­tot kapott, ami akko­ri­ban a vala­ha meg­ítélt leg­ma­ga­sabb össze­gű kár­ta­la­ní­tás volt.

Később a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kez­de­mé­nye­zé­sé­re indult per­újí­tá­si eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a 2017. júni­us 7-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt az apát 12 év, a fiát 10 évi fegy­ház­bün­te­tés­re, és 10-10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Végül a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la a 2018. szep­tem­ber 13. nap­ján kelt dön­té­sé­vel a bün­te­té­se­ket 9 év, illet­ve 7 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re eny­hí­tet­te, az íté­let egyéb ren­del­ke­zé­se­it helybenhagyta.

Ez a dön­tés alá­tá­masz­tot­ta, hogy az ügyész­ség mind­vé­gig tör­vé­nye­sen, meg­ala­po­zot­tan és elfo­gu­lat­la­nul járt el, a bizo­nyí­té­ko­kat meg­fe­le­lő­en és hiány­ta­la­nul érté­kel­ve azok­kal szem­ben emelt vádat, akik a gyil­kos­sá­got elkövették.