Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ítélőtábla előtt folytatódik a volt csepeli politikus hűtlen kezeléses büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2013. évben emelt vádat 2 rend­be­li hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt az MSZP egy­ko­ri fővá­ro­si alel­nö­ke, majd a cse­pe­li önkor­mány­zat ingat­lan­ke­ze­lő cégé­nek volt vezér­igaz­ga­tó­ja ellen, aki 2007. augusz­tus és 2008. ápri­li­sa közöt­ti idő­ben négy fel­újí­tott önkor­mány­za­ti lakást a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek hiá­nya elle­né­re, a piaci ár helyett szo­ci­á­lis ala­pon adott bérbe – töb­bek között a kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­nak – mellyel, mint­egy 1,3 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a tulaj­do­nos önkormányzatnak.

 

Mind­emel­lett a cég­ve­ze­tő 2007 és 2010 közöt­ti idő­ben nem kötött szer­ző­dést az önkor­mány­zat egyik sport­te­lep­he­lyét bérlő helyi sport­egye­sü­let­tel a bér­le­ti szer­ző­dés lejár­tát köve­tő­en. A sport­lé­te­sít­ményt az egye­sü­let, mint­egy 38 hóna­pon keresz­tül díj fize­tés nél­kül hasz­nál­ta, az önkor­mány­zat­nál mint­egy 780.000 Ft vagyo­ni hát­rány kelet­ke­zett ami­att, hogy a cég­ve­ze­tő nem tett intéz­ke­dést új bér­le­ti szer­ző­dés megkötésére.

 

Az ingat­lan­gaz­dál­ko­dá­si köz­gaz­dász vég­zett­sé­gű vád­lot­tat hosszas bizo­nyí­tá­si eljá­rást köve­tő­en a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2020 novem­be­ré­ben kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel az elle­ne emelt vád alól fel­men­tet­te, mely hatá­ro­zat ellen az ügyész élt fel­leb­be­zés­sel a vád­lott ter­hé­re bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa és bün­te­tés kisza­bá­sa érdekében.

 

A másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. janu­ár 27-én hozott másod­fo­kú íté­le­té­vel az egy­ko­ri vezér­igaz­ga­tót bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben és vele szem­ben 600.000 Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

 

E dön­tés ellen az ügyész súlyo­sabb bün­te­té­sért, míg a vád­lott és védő­je fel­men­tés cél­já­ból éltek fel­leb­be­zé­si joguk­kal. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a har­mad­fo­kú eljá­rás­ban elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál, hogy a vád­lot­tal szem­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, egy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket uta­sít­sa el.