Főoldal » Archív » Az ítélőtábla fenntartotta a kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolt férfi letartóztatását

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en tovább­ra is fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a mező­tú­ri elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség öttől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol.

Az ügy­ben jelen­leg a Szol­no­ki Tör­vény­szék foly­tat első­fo­kú eljárást.

Tekin­tet­tel a vád­lott ter­hé­re rótt cse­lek­mény magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­sé­gé­re, vele szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Továb­bá azon körül­mény­re figye­lem­mel, hogy a ter­helt bün­te­tett elő­éle­tű, kábí­tó­szer­rel össze­füg­gő bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már elítél­te a bíró­ság, meg­ál­la­pít­ha­tó a bűn­is­mét­lés veszé­lye is. Ezért az íté­lő­táb­la felül­vizs­gál­va a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát, nem látott indo­kot annak meg­szün­te­té­sé­re vagy eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazására.

Az íté­lő­táb­la letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban hozott vég­zé­se még nem vég­le­ges, elle­ne fel­leb­be­zés beje­len­té­sé­re van lehe­tő­ség, mely­nek elbí­rá­lá­sá­ra a Kúria ren­del­ke­zik hatáskörrel.