Főoldal » Archív » Az ítélőtábla fenntartotta a kábítószercsempész letartóztatását

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú határozatot. 

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben, ezért hét év bör­tön­bün­te­tés­re és hét év Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sá­ért és vég­re­haj­tá­sá­nak fegy­ház­ban tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tett be fellebbezést.

A fel­leb­be­zé­sek­re tekin­tet­tel a Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig, de leg­fel­jebb a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ig fenn­tar­tot­ta. A vád­lott és védő­je e dön­tés­sel szem­ben is fel­leb­be­zést jelen­tett be.

Az első­fo­kú bíró­ság által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lott 2019. ele­jén jelent­ke­zett belé­pés­re az ország­ba úgy, hogy az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi pado­za­tá­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­mé­lyek a férfi tud­tá­val kábí­tó­szert rej­tet­tek el. A téte­les vám­vizs­gá­lat során össze­sen hat­van­nyolc cso­mag­ban több, mint het­ven­öt kilo­gramm kan­na­biszt fog­lal­tak le. A lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát közel nyolc­szo­ro­san halad­ta meg.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a nem jog­erő­sen hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, Magyar­or­szá­gon csa­lá­di kötő­dés­sel, meg­él­he­té­sét biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel és lakó­hellyel nem ren­del­ke­ző kül­föl­di állam­pol­gár vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zést helybenhagyta.