Főoldal » Hírek » Az ittas borsodi sofőr egy köteg húszezressel akarta megvesztegetni a rendőröket – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz a férfi ellen, és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sét. Az elkö­ve­tő rend­őrö­ket akart megvesztegetni. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a közép­ko­rú férfi 2024. feb­ru­ár 23-án, éjsza­ka, ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val egy bor­so­di város­ban. A rend­őrök intéz­ked­tek vele szem­ben, majd fel­szó­lí­tot­ták, hogy a motort állít­sa le, és száll­jon ki az alko­hol­szon­dás ellen­őr­zés­re. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en szállt csak ki, majd a zse­bé­ből elő­vett egy köteg kész­pénzt és egy 20.000 forint cím­le­tű bank­je­gyet szó nél­kül a rend­őrök irá­nyá­ba nyújtott.

A jár­őrök figyel­mez­tet­ték a fér­fit, hogy cse­lek­mé­nyé­vel a vesz­te­ge­tés bűn­cse­lek­mé­nyét köve­ti el, és fel­szó­lí­tot­ták, hogy tegye el a pénzt. Az elkö­ve­tő ezután a ruhá­za­tá­ból 200.000 forin­tot vett elő, és azt a leg­ma­ga­sabb rend­fo­ko­za­tú rend­őr irá­nyá­ba nyúj­tot­ta azért, hogy a hiva­ta­los sze­mé­lyek ne intéz­ked­je­nek, ne alkal­maz­za­nak alko­hol­szon­dás ellen­őr­zést, vala­mint ne indít­sa­nak eljá­rást. A férfi a pénz átnyúj­tá­sá­val egy­ide­jű­leg a rend­őr­től meg­kér­dez­te, hogy „ennyi elég lesz?”.

A rend­őrök a fel­aján­lott pénzt vissza­uta­sí­tot­ták, majd a fér­fit meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a rendőrkapitányságra.

Az elkö­ve­tő – főleg vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt – több­ször volt már bün­tet­ve, jelen­leg is bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll. Ezen túl­me­nő­en az elmúlt 3 évben össze­sen 12 szán­dé­kos sza­bály­sér­tést köve­tett el, köz­tük 9 eset­ben köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok kisebb fokú meg­sér­té­se miatt álla­pí­tot­ták meg a felelősségét.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fér­fit – aki tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét –, és indít­vá­nyoz­ta a tar­tóz­ko­dá­si helyé­re kiter­je­dő bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét azzal, hogy napon­ta sze­mé­lye­sen jelent­kez­zen a rendőrségen.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét 4 hónap­ra elren­del­te az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en. A vég­zés a ter­helt és védő­jé­nek fel­leb­be­zé­sé­re tekin­tet­tel nem végleges.