Főoldal » Hírek » Az ittas vádlottnak elege lett a szomszédjában zajló családi rendezvényből, ezért egy fejszét dobott az egyik résztvevőre – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotóval

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy fej­szé­vel akar­ta meg­öl­ni a szom­széd­ban szó­ra­ko­zó egyik vendéget.

A három vád­lott közül a két fia­ta­labb test­vé­rek. 2021. júli­us 5-én a dél­előt­ti órák­tól kez­dő­dő­en a Hosszú­pá­lyi­ban lévő házuk­ban csa­lá­di ren­dez­vényt tar­tot­tak, egész nap ettek, ittak és han­go­san szólt náluk a zene. A fia­ta­labb férfi vád­lott az idő­sebb férfi vád­lott veje. Az idő­sebb vád­lott is folya­ma­to­san ita­lo­zott a saját ott­ho­ná­ban, és egyéb­ként sem nézte jó szem­mel a lánya és a fia­ta­labb férfi vád­lott kap­cso­la­tát, ezért a nap folya­mán több­ször kiment az utcá­ra és han­go­san meg­fe­nye­get­te a szom­széd­ban részt­ve­vő­ket azzal, hogy meg­öli őket és rájuk gyújt­ja a házat. Az idő­sebb férfi vád­lott a bűn­cse­lek­mény nap­ján 18 óra körü­li idő­pont­ban ismé­tel­ten kiment az utcá­ra és ekkor már han­go­san meg­ölés­sel fenye­get­te a vejét. A fia­ta­labb férfi ezért kiment az utcá­ra, hogy beszél­jen apó­sá­val, azon­ban ekkor az idő­sebb férfi egy sörös­üve­get dobott a feje irá­nyá­ba, ami nem talál­ta el. A fia­ta­labb férfi vád­lott ezen fel­dü­höd­ve ráron­tott az apó­sá­ra, őt ököl­lel az arcán megütötte.

 

Az egyre indu­la­to­sabb idő­sebb férfi vád­lott 19 óra körü­li idő­ben egy közel 80 cm hosszú­sá­gú, éle­zett nagy­fej­szét vett magá­hoz, azzal kiment a háza elé az utcá­ra és folya­ma­to­san kia­bált, meg­ölés­sel fenye­get­te a fia­ta­labb férfi vád­lot­tat. Ezt hall­va a veje kiment az utcá­ra, ekkor az idő­sebb férfi körül­be­lül 2-3 m távol­ság­ról felé dobta a nagy­fej­szét, azon­ban az az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző fia­ta­labb nő vád­lott bal kar­ját talál­ta el.

 

Ezt köve­tő­en az idő­sebb férfi meg­ijedt és futott vissza a laká­sa felé, azon­ban utol­ér­te őt a két vádlott-társa, akik dula­kod­ni kezd­tek vele, a nő a mell­ka­sá­nál fogva ellök­te, a fia­ta­labb férfi ököl­lel meg­ütöt­te a fejét. A föld­re kerü­lő idő­sebb férfi elvesz­tet­te az eszméletét.

 

Az idő­sebb férfi vád­lott cse­lek­mé­nye figye­lem­mel az álta­la hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, illet­ve a cse­lek­mény kap­csán tett kije­len­té­se­i­re alkal­mas volt az embe­ri élet kiol­tá­sá­ra. Vádlott-társainak maga­tar­tá­sa olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt, amely alkal­mas volt meg­bot­rán­ko­zás és ria­da­lom keltésére.

 

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Főka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő idő­sebb férfi vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, míg a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fia­ta­labb férfi vád­lott ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge, míg a nő vád­lott ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban az idő­sebb férfi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, a fia­ta­labb férfi vád­lott ese­té­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés, míg a nő vád­lott kap­csán intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tás kisza­bá­sá­ra, illet­ve alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt. Ezen túl­me­nő­en indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zás során lefog­lalt nagy­fej­szét a tör­vény­szék koboz­za el. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.