Főoldal » Hírek » Rendezvények » Az Országgyűlés elnöke ma beiktatta hivatalába Dr. Polt Péter legfőbb ügyészt

Az Igaz­ság­ügyi Palo­tá­ban tar­tott ünne­pé­lyes ren­dez­vé­nyen dr. Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnö­ke beik­tat­ta hiva­ta­lá­ba Dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt.

Az Ország­gyű­lés Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök javas­la­tá­ra Dr. Polt Pétert 2019. novem­ber 4-én újabb kilenc évre leg­főbb ügyész­nek válasz­tot­ta. Dr. Polt Péter ezt meg­elő­ző­en 2010. decem­ber 14-én lépett hiva­tal­ba, de koráb­ban – 2000. május 16. és 2006. május 16. között – már betöl­töt­te ezt a tiszt­sé­get, így most a har­ma­dik leg­főbb ügyé­szi cik­lu­sát kezd­te meg.

Az ünne­pé­lyes ren­dez­vé­nyen dr. Sulyok Tamás, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke, dr. Varga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter, dr. Pin­tér Sán­dor bel­ügy­mi­nisz­ter, miniszterelnök-helyettes, dr. Vej­key Imre, az Ország­gyű­lés Igaz­ság­ügyi bizott­sá­gá­nak elnö­ke, a társ­szer­vek és a Leg­főbb Ügyész­ség veze­tői, továb­bá fel­lebb­vi­te­li főügyé­szek, főügyé­szek vet­tek részt.

Dr. Kövér Lász­ló leg­főbb ügyészt hiva­ta­lá­ba ikta­tó beszé­dé­ben – Fin­key Ferenc koro­na­ügyész sza­va­it idéz­ve – kiemel­te, hogy az ügyész­ség füg­get­len­sé­ge egy­ér­tel­mű­en hoz­zá­tar­to­zik az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gé­hez és önál­ló­sá­gá­hoz.

Az Ország­gyű­lés elnö­ke hang­sú­lyoz­ta, hogy Polt Péter leg­főbb ügyész­ként külö­nö­sen fon­tos­nak tart­ja, hogy az igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dé­sek terén Magyar­or­szág az aktív álla­mok között jelen­jen meg – mind Euró­pá­ban, mind azon kívül. Elvá­rá­sa­it saját pél­dá­já­val is meg­erő­sí­ti, hiszen mind az Euró­pa Tanács sza­ko­sí­tott szer­ve­i­ben, mind az Euró­pai Unió leg­főbb ügyé­sze­ket tömö­rí­tő háló­za­tá­ban kife­je­zet­ten tevé­keny és pro­ak­tív mun­kát végez. A Viseg­rá­di orszá­gok ügyé­szi szer­ve­i­vel pedig még soha­sem volt olyan kiegyen­sú­lyo­zott az együtt­mű­kö­dé­sünk, mint az ő nevé­vel fém­jel­zett idő­sza­kok­ban.

Dr. Polt Péter ezt köve­tő beszé­dé­ben emlé­kez­te­tett arra, hogy az áldo­za­tos mun­ká­nak köszön­he­tő­en Magyar­or­szág ügyész­sé­ge újra Euró­pa élvo­na­lá­ban van. Ennek bizony­sá­gá­ul fel­idéz­te Ladis­lav Ham­ran, az Euró­pai Unió Ügyé­szi Szer­ve­ze­te, az EUROJUST elnö­ké­nek tavaly az ügyész­ség nap­ján az Igaz­ság­ügyi Palo­tá­ban elmon­dott sza­va­it. Az EUROJUST elnö­ke köszö­ne­tet mon­dott a magyar ügyész­ség­nek azért az együtt­mű­kö­dé­sért és part­ner­sé­gért, mely messze­me­nő­en hoz­zá­já­rult az uniós szer­ve­zet kivá­ló ered­mé­nye­i­hez. Kifej­tet­te, hogy Magyar­or­szág és a magyar ügyész­ség haté­ko­nyan imp­le­men­tál­ja az uniós jog­anya­got, és ennek alkal­ma­zá­sá­val nagy­sze­rű ered­mé­nye­ket ért el. Nagy­ra érté­kel­te Magyar­or­szág és a magyar ügyész­ség pro­ak­tív hoz­zá­ál­lá­sát az igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés­ben, ame­lyet pél­da­mu­ta­tó­nak neve­zett.

Dr. Polt Péter fel­idéz­te Ham­mersberg Jenő kirá­lyi főügyész gon­do­la­ta­it, misze­rint az ügyész nem lát­szat­ra dol­go­zik, hanem a köte­les­ség lel­ki­is­me­re­tes kielé­gí­té­sé­ben talál­ja leg­főbb jutal­mát. A leg­főbb ügyész – a kirá­lyi főügyész mon­da­ta­i­ra utal­va – kiemel­te, hogy a köz­ha­tó­ság nem ura a hon­pol­gá­rok közön­sé­gé­nek, hanem annak szol­gá­la­tá­ra van ren­del­ve.
A leg­főbb ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi kar fel­ada­ta, miként azt már Kozma Sán­dor első pesti kirá­lyi főügyész is kije­löl­te, az igaz­ság és tör­vé­nyes­ség egy­ide­jű kép­vi­se­le­te, amit az ügyész­ség­nek híven az elő­dök­höz, hűen Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nyé­hez kell tel­je­sí­te­nie.

A leg­főbb ügyész zárás­ként az Igaz­ság­ügyi Palo­tát és az ügyész­sé­gi logót ábrá­zo­ló bronz érmet adott át a Ház­el­nök úrnak.