Főoldal » Hírek » Az összes rendőrkapitányság felrobbantásával fenyegetőző férfi a bíróság előtt - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a hely­be­li fér­fit, aki egy rend­őri intéz­ke­dé­sen fel­há­bo­rod­va fenye­ge­tő­zött rob­ban­tás­sal.

A vád­irat sze­rint a fér­fit egy szen­te­si élel­mi­szer­bolt előtt iga­zol­tat­ták a helyi rend­őrök 2022. ápri­lis 16-án az esti órák­ban. A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott és rövid­del ezután a saját tele­fon­já­ról fel­hív­ta a köz­pon­ti segély­hí­vó szá­mot és közöl­te, hogy „máma az összes rend­őr­ka­pi­tány­sá­got fel fogom rob­ban­ta­ni”, ame­lyet az ügye­le­tes kér­dé­sé­re meg is ismé­telt. A férfi köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas beje­len­té­se valót­lan volt, a vád­lott sem­mi­lyen rob­ba­nó­anyag­gal nem ren­del­ke­zett. A fér­fit a rend­őrök még aznap este elő­ál­lí­tot­ták.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta. A Szen­te­si Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és vele szem­ben 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, elren­del­ve egy­ben a ter­helt párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A bíró­ság íté­le­te jog­erős.