Főoldal » Hírek » Az összevert nő fényképeit elküldték nővérének, így kapott segítséget - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott élet­tár­sá­val és annak előző kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett két kis­ko­rú gyer­me­ké­vel Óno­don egy csa­lá­di ház­ban lakott albérletben.

2018-tőle a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, gyak­ran vitat­koz­tak a vád­lott fél­té­keny­sé­ge miatt. 2019. júni­us köze­pén egy bal­la­gás­ra men­tek, de a ren­dez­vé­nyen össze­vesz­tek, ezért a sér­tett egye­dül haza­ment az albér­le­tük­be, magá­ra zárta az ajtót és lefe­küdt aludni.

A később haza­ér­ke­ző vád­lott, mivel nem tudott bemen­ni, betör­te a ház ajta­ját, majd a szo­bá­ban fekvő élet­tár­sát azon­nal bán­tal­maz­ni kezd­te, lehúz­ta az ágy­ról, fején és testfelü­le­tén több­ször ököl­lel megütötte.

Más­nap a sér­tet­tet fel­ke­res­te egy isme­rő­se, aki látta a sérü­lé­se­it, és azo­kat tele­fon­já­val lefény­ké­pez­te, a fotó­kat pedig azon­nal elküld­te a sér­tett nővé­ré­nek, aki rend­őri segít­sé­get kért. Az intéz­ke­dés során a sér­tet­tet kór­ház­ba szállították.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló, lágy­rész zúzó­dá­so­kon túl­me­nő­en 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes kopo­nya­űri vér­zés sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.