Főoldal » Hírek » Az őt korábban elítélő bíró megölését tervezte a vádlott

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség, annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki az őt koráb­ban elíté­lő bíró meg­ölé­sét ter­vez­te, az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozza.

A Győri Tör­vény­szék a 2020. júni­us 25. nap­ján meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt – mint több­szö­rös vissza­esőt – 2 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 évi köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint az ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt koráb­ban már elítélt vád­lott a leg­utol­só bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en elha­tá­roz­ta, hogy az őt koráb­ban jog­erő­sen elíté­lő másod­fo­kú tanács elnö­két meg­öli. Erről egy fenye­ge­tő tar­tal­mú leve­let kül­dött a tör­vény­szék­re, a bíró­nő­nek címez­ve, és vásá­rolt egy (az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas) kést is, majd több­ször figyel­te a sér­tet­tet a lakó­kör­nye­ze­té­ben. A sér­tett egyik alka­lom­mal sem volt egye­dül, ezért az elter­ve­zett cse­lek­ményt nem haj­tot­ta végre. A vád­lott a sér­tett meg­ölé­sé­re olyan sze­mé­lyek­nek adott meg­bí­zást, akik ismer­ték a sér­tet­tet. A vád­lott aztán maga jelen­tet­te be a rend­őr­sé­gen a sér­tett meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló szán­dé­kát, ám még az első gya­nú­sí­tott­kén­ti kihall­ga­tá­sa során is úgy nyi­lat­ko­zott, hogy a sér­tet­tet (tovább­ra is) meg akar­ja ölni.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa miatt fellebbeztek.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a bün­te­tés azon­ban inkább mél­tá­nyos, mert a több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gén túl is bün­te­tett, cse­lek­mé­nyét a koráb­bi bün­te­té­sé­ből sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en rövid időn belül elkö­ve­tő vád­lott minő­sí­tett ember­ölést ter­ve­zett és hívott fel arra máso­kat is.