Főoldal » Hírek » Az óvodafenntartó mulasztása miatt ért áramütés egy kislányt – fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves nővel szem­ben, aki óvoda-üzemeltetőként nem bur­kol­tat­ta be a hűtő-fűtő elekt­ro­mos beren­de­zé­se­ket, és emi­att egy óvo­dás áram­ütést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a nő egy óvo­dát fenn­tar­tó és működ­te­tő cég kép­vi­se­lő­je volt. Az óvo­dá­nak üveg­fa­lai vol­tak, így a helyi­sé­gek­ben a hűtő-fűtő beren­de­zé­se­ket a fal előtt, a föl­dön kel­lett elhe­lyez­ni, így azok vil­la­mos csat­la­ko­zá­sa hoz­zá­fér­he­tő volt. A vád­lott kapott a a szak­em­be­rek­től ész­re­vé­te­le­ket arra, hogy a készü­lé­ke­ket bur­kol­ni szük­sé­ges, eze­ket azon­ban figyel­men kívül hagy­ta. A kivi­te­le­ző áraján­la­tot is adott fabur­ko­lás­ra, de a nő ezt nem fogad­ta el, és a biz­ton­sá­gos hasz­ná­la­tot szol­gá­ló bur­ko­lást más­tól sem ren­del­te meg.

A cég­ve­ze­tő tudta azt is, hogy – bár az óvoda szer­ve­ze­ti és műkö­dé­si sza­bály­za­ta sze­rint az épü­let­ben műkö­dő elekt­ro­mos beren­de­zé­sek­hez a gyer­me­kek nem fér­het­nek hozzá – az óvo­dai helyi­sé­gek­ben a kis­gyer­me­kek az elekt­ro­mos készü­lék mögé be tud­nak menni.

A dol­go­zók dobo­zok­kal, pár­nák­kal és szé­kek­kel igye­kez­tek meg­aka­dá­lyoz­ni azt, hogy a gyer­me­kek a nyi­tott vil­la­mos csat­la­ko­zá­sú hűtő-fűtő gépek mögé kerül­hes­se­nek. A kis­gye­re­kek az óvó­nők figye­lem­fel­hí­vá­sa elle­né­re időn­ként mégis bebúj­tak a készü­lé­kek mögé, vagy a játé­ka­i­kat bedo­bál­ták. Az óvó­nők több­ször jelez­ték a veszé­lyes hely­ze­tet, a nő viszont nem tett sem­mit.  2017 máju­sá­ban egy kis­lány bebújt az egyik hűtő-fűtő készü­lék mögé, ahol hoz­zá­ért a bur­ko­lat­lan csat­la­ko­zó­hoz, mely­nek követ­kez­té­ben 8 napon túli sérü­lé­se­ket okozó áram­ütés szenvedett.

A bal­eset­re azért került sor, mert a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kért is fele­lős cég­ve­ze­tő nem tar­tot­ta be a rá vonat­ko­zó fog­lal­ko­zá­si szabályokat.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz a vádiratban.

A képe­ket a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ni szem­lén, azo­kon a szi­ge­te­let­len csat­la­ko­zá­sú hűtő-fűtőtest látható.