Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ügyészség 3 napon belül bíróság elé állította az idős asszonyt kifosztó népszámláló álbiztost – rendőrségi videóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki magát nép­szám­lá­ló biz­tos­nak adta ki és egy idős sér­tet­től több mint egy­mil­lió forin­tot lopott el. 

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2022. decem­ber 6-án, dél­után meg­je­lent a 82 éves sér­tett deb­re­ce­ni ott­ho­ná­nál. A férfi becsen­ge­tett a házba és valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy nép­szám­lá­ló biz­tos, majd elmond­ta a sér­tett­nek, hogy nem sike­rült rög­zí­te­ni a nép­szám­lá­lá­si ada­to­kat, így hiány­pót­lás­ra van szük­ség. Ekkor az asszony been­ged­te a vád­lot­tat a ház elő­szo­bá­já­ba, ahol a férfi arra is rákér­de­zett, hogy egye­dül lakik-e a ház­ban és tart-e ott­hon készpénzt.

Ami­kor az elkö­ve­tő meg­tud­ta, hogy a sér­tett­nek van a ház­ban kész­pén­ze, meg­kér­te, hogy azt vegye elő, mivel le kell fény­ké­pez­nie. Az asszony az elő­szo­bai asz­tal­ra tette a több mint egy­mil­lió forin­tot, amit a vád­lott lefény­ké­pe­zett, majd közöl­te, hogy a rezsi ked­vez­mény miatt a ház többi részét is le kell fény­ké­pez­nie. Ami­kor vissza­tér­tek az elő­szo­bá­ba, a férfi kihasz­nál­ta, hogy a sér­tett idős kora és lassú moz­gá­sa miatt kor­lá­to­zot­tan képes fel­is­mer­ni és elhá­rí­ta­ni a bűn­cse­lek­ményt, ezért gyor­san elvet­te az asz­tal­ra tett kész­pénzt és távo­zott a helyszínről.

A deb­re­ce­ni rend­őrök az elkö­ve­tőt rövi­de­sen, az éjsza­kai órák­ban egy presszó­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. A fér­fi­nál meg­ta­lál­ták az ello­pott pénz nagy részét, amit vissza­ad­tak a sér­tett­nek. Az asszony a nyo­mo­zás során kérte a meg nem térült kárá­nak megtérítését.

A tet­tét beis­me­rő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség 2022. decem­ber 9-én a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állította.

A járás­bí­ró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en, kifosz­tás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te és köte­lez­te, hogy fizes­se meg a sér­tett meg nem térült kárát.

A járás­bí­ró­ság íté­le­te nem jog­erős, a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat meg­té­te­lé­re az ügyész­ség, a vád­lott és védő­je is fenn­tar­tott három mun­ka­na­pot. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az eljá­rás jog­erős befe­je­zé­sé­ig a járás­bí­ró­ság elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.

A vád­lott elő­ál­lí­tá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó itt tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-ugy-birosag-ele-allitas-kifosztas-buntett