Főoldal » Hírek » Az ügyészség a bűnösség megállapítása érdekében fellebbezett a százmilliós csalási ügyben - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Száz­mil­li­ós csa­lás­sal érin­tett ügy­ben a Váci Járá­si Ügyész­ség tart­va koráb­bi állás­pont­ját fel­leb­be­zett az íté­let ellen.

A Váci Járá­si Ügyész­ség még 2013-ban nyúj­tott be vád­ira­tot az ország terü­le­tén több ezer sér­tet­tet érin­tő ügyben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tők egyi­ke 2009. és 2012. év közöt­ti idő­ben ingat­lan hir­de­tés­sel fog­lal­ko­zó inter­ne­tes olda­la­kat hozott létre és üze­mel­te­tett. Való­já­ban azon­ban nem az volt a célja, hogy a vevő­ket és az eladó­kat össze­hoz­za, hanem az, hogy minél több hir­de­tőt a por­tál­ra csá­bít­son, majd a lehe­tő leg­to­vább ott tart­sa őket és így tőlük jog­ta­lan szol­gál­ta­tói díjat szed­jen be.

Ennek érde­ké­ben har­minc napig tör­té­nő ingye­nes hir­de­tés agresszív rek­lá­mo­zá­sá­val csal­ta az olda­lak­ra a hir­de­tő­ket. Az ingye­nes idő­sza­kot köve­tő­en azon­ban az akko­ri­ban ismert hir­de­té­si gya­kor­lat­tal szem­ben külön érte­sí­tés és fel­hasz­ná­lói jóvá­ha­gyás nél­kül díj­kö­te­les­sé vált a szol­gál­ta­tás. A hir­de­té­sek tör­lé­se gya­kor­la­ti­lag nem volt lehetséges.

Ezen túl a hir­de­té­sek­re érdek­lő­dő­ket bonyo­lult regiszt­rá­ci­ó­ra köte­lez­ték. Amennyi­ben vala­ki ennek elle­né­re mégis sze­re­tett volna kap­cso­lat­ba lépni az eladó­val, akkor az ada­ta­it nem továbbították.

Az elkö­ve­tő társa a cége­it jog­ta­ná­csos­ként kép­vi­se­lő férfi volt, aki a jog­ta­lan hir­de­té­si díjak meg­fi­ze­té­sé­re a sér­tet­te­ket zak­la­tó és agresszív módon pró­bál­ta rávenni.

A hir­de­té­si olda­la­kat lét­re­ho­zó elkö­ve­tő 2011 júli­u­sá­ban egy pénz­ügyi szol­gál­ta­tó cég­gel is kap­cso­lat­ba lépett azért, hogy a mint­egy 6000 hir­de­tő­vel szem­ben támasz­tott jog­ta­lan köve­te­lé­se­it behajtsa.

2011 folya­mán a hir­de­tők­től jog­ta­la­nul köve­telt és a sér­tet­tek által a hon­la­po­kat üze­mel­te­tő vád­lott bank­szám­lá­já­ra átutalt összeg meg­ha­lad­ta a száz­mil­lió forintot.

A Váci Járá­si Ügyész­ség még 2013-ban, több mint hat­száz rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat az ügyben.

A Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság hosszú tár­gya­lá­si soro­zat után mind­két vád­lot­tat felmentette.

A Váci Járá­si Ügyész­ség – kitart­va a koráb­bi ügyé­szi állás­pont mel­lett – fel­leb­be­zést jelen­tett be a két férfi bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érdekében.