Főoldal » Hírek » Az ügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a megvesztegetett gazdasági vezetővel szemben - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen elítélt sze­ge­di férfi bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék egy csong­rá­di szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál műsza­ki és ter­me­lé­si igaz­ga­tó­ként alkal­ma­zott fér­fi­val szem­ben 2 év - 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, továb­bá vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a műsza­ki és ter­me­lé­si igaz­ga­tó az őt fog­lal­koz­ta­tó cég­nél részt vett a bér­fes­té­si és bútor­gyár­tá­si mun­kák külső gaz­da­sá­gi tár­sa­ság részé­re tör­té­nő kiszer­ve­zé­sé­ben, és a mun­ká­kat elvég­ző cég kivá­lasz­tá­sá­ban. A férfi ezen cég kép­vi­se­lő­jé­től 2009. és 2016. év között rend­sze­re­sen, össze­sen 40 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó össze­get foga­dott el.

A tör­vény­szék íté­le­te ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy a gaz­da­sá­gi veze­tő vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás iga­zo­dik meg­fe­le­lő­en a kor­rup­ci­ós cse­lek­mény tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez és a bűnös­sé­gi körülményekhez.

A beje­len­tett fel­leb­be­zés­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.