Főoldal » Archív » Az ügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta a pénzmosás elkövetőivel szemben

A pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által kisza­bott 2 illet­ve 3 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta három ter­helt ese­té­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé fenn­tart­va a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben beje­len­tett fellebbezését.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint egy ghá­nai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got isme­ret­le­nek meg­té­vesz­tés­sel arra vet­tek rá, hogy az angol szék­he­lyű üzle­ti part­ne­rük részé­re járó több mint 650.000,- USD-t egy álta­luk meg­je­lölt szlo­vák cég szám­lá­já­ra utal­ja át. Ennek meg­tör­tén­tét köve­tő­en a hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 170.000.000,- forint­nak meg­fe­le­lő össze­get a vád­lot­tak meg­kí­sé­rel­ték a bank­fi­ók­ból fel­ven­ni, illet­ve annak egy részét egy továb­bi bank­szám­lá­ra átutalni.

A sike­res nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés kere­té­ben a szlo­vák rend­őr­ség az álta­la őri­zet­be vett ter­hel­te­ket a magyar ható­sá­gok­nak átadta.