Főoldal » Archív » Az ügyészség a büntetések súlyosítását indítványozta a 71 menekült halálát okozó embercsempész bűnszervezet ügyében (az ún. „parndorfi” ügyben)

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt 14 vád­lott közül 13 vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé, ezzel kisebb módo­sí­tá­sok­kal fenn­tart­va a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség súlyo­sí­tás érde­ké­ben beje­len­tett fellebbezését.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a bűn­szer­ve­zet 2015 feb­ru­ár­ja és 2015. augusz­tus 27-e között műkö­dött, 2015. júni­us­tól napi rend­sze­res­ség­gel szál­lí­tot­ták a mig­ráns sze­mé­lye­ket Német­or­szág­ba vagy Auszt­ri­á­ba sze­mély­szál­lí­tás­ra alkal­mat­lan, zárt, sötét és leve­gőt­len teher­gép­ko­csik­ba zsú­fol­va, ember­te­len körül­mé­nyek között.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai az áldo­za­to­kat köve­te­lő alka­lom­mal, 2015. augusz­tus 26-án haj­na­li 5 óra körül 71 mig­ráns sze­mélyt – köz­tük 59 fér­fit, 8 nőt és 4 gyer­me­ket - zár­tak be egy belül­ről nem nyit­ha­tó, sötét és szel­lő­zés nél­kü­li hűtő­ka­mi­on­ba a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Móra­ha­lom tér­sé­gé­ben. A mig­ráns sze­mé­lye­ket az M5-ös, M0-ás, majd az M1-es autó­pá­lyán szál­lí­tot­ták Auszt­ri­á­ig. A hűtő­ka­mi­ont az IV. rendű vád­lott vezet­te, míg elő­fu­tó­ként az I., II. és III. rendű vád­lott kísérte.

A szál­lí­tott sze­mé­lyek rövid­del az indu­lás után döröm­bö­lés­sel és kia­bá­lás­sal jelez­ték, hogy nem kap­nak leve­gőt, ame­lyet a III. rendű és a IV. rendű vád­lott is hal­lott. A prob­lé­mát a II. rendű vád­lott köz­ve­tí­té­sé­vel tele­fo­non jelen­tet­ték a bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő I. rendű vád­lott­nak, aki több­ször is azt az uta­sí­tást adta, hogy ne nyis­sák ki a rak­tér ajta­ját, ne fog­lal­koz­za­nak a ful­dok­ló embe­rek­kel, hanem minél hama­rabb jus­sa­nak el Nyugat-Európába. A vád­lot­tak a szál­lí­tás során nem áll­tak meg és nem nyi­tot­ták ki a rak­tér ajta­ját. Ennek követ­kez­mé­nye­ként a rak­tér­be bezárt 71 sér­tett az indu­lás­tól szá­mí­tott 3 órán belül, még magyar terü­le­ten gyöt­rel­mes körül­mé­nyek között meg­ful­ladt. A III. és a IV. rendű vád­lot­tak – miu­tán átlép­ték az osztrák-magyar határt – a hűtő­ka­mi­ont az A4-es autó­pá­lya leál­ló­sáv­já­ban, Parn­dorf köze­lé­ben leál­lí­tot­ták, majd az elő­fu­tó autó­val vissza­tér­tek Magyarországra.

Az ügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­te miatt is 25-25 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt I., II., III. és IV. rendű vád­lot­tak­kal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy csak a II. rendű vád­lott bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az ügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben köz­re­mű­kö­dő többi vád­lott ese­té­ben hosszabb, hatá­ro­zott tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.