Főoldal » Hírek » Az ügyészség alaptalannak látja az életveszélyes sérüléseket okozó három jászapáti férfi fellebbezését - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt abban az ügy­ben, amely­ben három férfi élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék járt el a Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján.

Az íté­let sze­rint a sér­tett és társa 2019 már­ci­u­sá­ban a roko­nát ért sére­lem miat­ti szá­mon­ké­rés cél­já­ból itta­san, han­gos­kod­va egy macse­té­vel hado­nász­va jelent meg az egyik elkö­ve­tő házá­nál. Az ott lakó elkö­ve­tő két tár­sá­val kerti szer­szá­mok­kal fel­fegy­ver­kez­ve ment ki az utcá­ra. Fel­lé­pé­sük nyo­mán a sér­tett és társa mene­kül­ni kez­dett, az elkö­ve­tők őket üldö­ző­be vet­ték. A sér­tet­tet az egyik elkö­ve­tő ennek során egy lapát­tal fejen ütöt­te, aki ennek követ­kez­té­ben a föld­re esett. A fér­fi­ak a föl­dön fekvő sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ták a kezük­ben lévő esz­kö­zök­kel, aki az ütle­ge­lés miatt esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A sér­tett társa a hely­szín­ről elfu­tott. Az elkö­ve­tők bán­tal­ma­zá­sá­ból ere­dő­en a sér­tett töb­bek között több­szö­rös nyílt koponyacsont-törést, vér­zé­ses agy­zú­zó­dást szen­ve­dett, ame­lyek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek vol­tak.

A bíró­ság az elkö­ve­tők­kel szem­ben 4 év illet­ve 3 év 6 hónap, míg vissza­eső tár­suk­kal szem­ben 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, és 4-4 illet­ve a vissza­eső fér­fit 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Elren­del­te továb­bá a vissza­eső férfi koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­sor­ban eny­hí­tés érde­ké­ben.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt. Úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú bíró­ság meg­ala­po­zott tény­ál­lást álla­pí­tott meg és abból a tör­vény­nek meg­fe­le­lő követ­kez­te­tést vont a három férfi bűnös­sé­gé­re. Állás­pont­ja sze­rint nem téve­dett a tör­vény­szék, ami­kor elve­tet­te a mene­kü­lő majd a föld­re került sér­tet­tet bán­tal­ma­zó fér­fi­ak­nak a jogos védel­mi hely­zet­re való hivat­ko­zá­sát. Az ügyész­sé­gi állás­pont sze­rint a nem jog­erős íté­let­tel kisza­bott bün­te­té­sek meg­fe­le­lő­en iga­zod­nak a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyé­nek tár­gyi súlyá­hoz és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez, ezért azok eny­hí­té­se sem indo­kolt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.