Főoldal » Archív » Az ügyészség bíróság elé állítja a Debrecenben elfogott rablót – VIDEÓVAL

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A  meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2020. janu­ár 27-én, a déli órák­ban, Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban, meg­lát­ta a tele­fon­ján fül­hall­ga­tó­val zenét hall­ga­tó sér­tet­tet és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az értékeit.

Arcát sál­já­val elta­kar­ta és a nő után ment, fel­szállt a busz­ra, majd gya­lo­go­san követ­te őt a kli­ni­kák területén.

Ott utol­ér­te, hátul­ról a nya­kát erő­sen meg­ra­gad­ta, maga felé for­dí­tot­ta, majd gyom­ron ütöt­te és a föld­re lökte. A férfi ráfe­küdt a sér­tett­re és a nála lévő kulcs­cso­mó­val meg­kar­col­ta a nő hom­lo­kát és pénzt köve­telt tőle.

A sér­tett sikí­ta­ni kez­dett, ekkor a férfi kinyi­tot­ta a nő tás­ká­ját és kivet­te a pénz­tár­cá­ját az abban lévő bank­kár­tyá­val, okira­tok­kal és apró­pénz­zel együtt. A gya­nú­sí­tott a nőt tovább­ra is föl­dön leszo­rít­va tar­tot­ta és köz­ben a mobil­te­le­fon­ját köve­tel­te, de azt a sér­tett nem adta oda.

A férfi ész­lel­te, hogy cse­lek­mé­nyé­re töb­ben is fel­fi­gyel­tek, ezért az ello­pott pénz­tár­cá­val együtt elme­ne­kült a hely­szín­ről. A pénzt kivet­te, a tár­cát pedig mene­kü­lés köz­ben eldobta.

A férfi a pénz­tár­ca és a benne lévő apró­pénz elvé­te­lé­vel a sér­tett­nek 2.600 forint kárt oko­zott, amely a pénz­tár­ca vissza­adá­sá­val jórészt meg­té­rült. A pénz­tár­cá­ban benne vol­tak a sér­tett okira­tai is. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se keletkezett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, tet­tét beis­me­rő gya­nú­sí­tot­tat rab­lás bűn­tet­te, okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állítja.

A rend­őr­ség által a férfi elfo­gá­sá­ról készí­tett video­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-rendorkezen-a-rablo