Főoldal » Hírek » Az ügyészség bíróság elé állítja a rendőrökre támadó ittas fiatalt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy sza­bol­csi fér­fit, aki rend­őrök­re támadt.

A vád sze­rint 2022. már­ci­us 6-án, dél­után, a 26 éves fér­fi­val szem­ben a sza­bol­csi rend­őrök intéz­ked­tek, mivel egy helyi sörö­ző­ben agresszí­van visel­ke­dett a bará­ta­i­val. Az intéz­ke­dés­kor az ittas álla­pot­ban lévő tár­sa­ság tag­jai kia­bál­va sérel­mez­ték az eljá­rást, és több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en is csak vona­kod­va működ­tek együtt.  A férfi eköz­ben meg­fe­nye­get­te az egyik rend­őrt, aki­vel közöl­te, hogy „szét­ver­né, mert csak egyen­ru­há­ban nagy ember.”

Ez idő alatt a másik rend­őr bilin­cse­lés miatt testi kény­szer­rel a föld­re vitte a tár­sa­ság egyik tag­ját, aki a tes­tét meg­fe­szít­ve és a keze­it maga alá húzva ellen­állt. Ami­kor ezt a férfi ész­lel­te, a keze­it ököl­be szo­rít­va ütés­re emel­te, majd a másik rend­őrt is verés­sel fenye­get­te meg. Ezt köve­tő­en oda­lé­pett a föl­dön fekvő barát­já­hoz, és erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a bilin­cse­lést, majd póló­ra vet­kő­zött, ököl­be szo­rí­tott keze­it ismét ütés­re emel­ve a rend­őrö­ket vere­ke­dés­re hívta.

Az elkö­ve­tőt az idő­köz­ben erő­sí­tés­ként érke­ző rend­őrök elkü­lö­ní­tet­ték, aki ezt köve­tő­en is kia­bált, illet­ve verés­sel fenyegetőzött.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a fér­fit őri­zet­be vette, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. Az elkö­ve­tő tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen, ame­lyet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség elutasított.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rást gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va az ügyész­ség a fér­fit ma a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­ság elé állít­ja. A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­tet­len fia­tal­lal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést indítványoz.